پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B

تومان385,000 تومان

پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B

Powder of bone Bone+B

پودر استخوان زنوگرفت استخوانی Bone+B یک نوع ماتریکس استخوانی غیر عالی است، که به واسطه حذف ترکیبات عالی از استخوان اسفنج گاو تهیه شده است.

به همین علت منطبق با روش های دقیق علمی، استخوان های گاوی تحت تیمار شیمیایی و حرارتی قرار گرفته به طوری که تمام محتوای آلی آن از قبیل پروتئین ها، DNA، سلول های خونی و چربی حذف شده است.و اما ساختار متخلخل و کریستالی هیدروکسی آپاتایت حفظ شده است.

آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEN) پودر استخوان Bone+B تایید کننده ساختار متخلخل این محصول می باشد:

پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B

کاربرد پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B :

  • Filing in horizontal gaps
  • Reconstruction of periodontal defects
  • Reconstruction of alveolar bone
  • Maxillary sinus augmentation
  • Filing in pre-implant defects
  • Guided Bone Regeneration(GBR)
  • Guided Tissue Regeneration (GTR)

پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B

ویژگی های پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B:

پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B

انواع مدل های عرضه شده پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B:

زنوگرافت Bone+B ماتریکس استخوانی غیر آلی است که برای مصارف Periodontal و جراحی Maxillofacial و Oral تولید شده است.

ساختارمتخلخل این استخوان غیر آلی از رگزایی و تشکیل استخوان جدید حمایت می کند.

این محصول به دو صورت شیشه و سرنگی عرضه می شود.

پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B

تست های زیست سازگاری انجام شده

ارزیابی ژنوتوکسیستی

هدف: بررسی اثر ژنوتوکسیستی Bone+B

موارد و روش ها برای بررسی ژنوتوکسیستی:

Bone+B به روش Comet assay، ابتدا محلول نرمال سالین به پودر استخوانی اضافه شده و به مدت یک هفته در دمای 37 درجه نگهداری شد.

از محلول عصاره گیری و فیلتر شده به دست آمده برای تیمار سلول های L929 استفاده شد. برای این منظور، سلول های L929 در پلیت های 24 چاهکی کشت شده و با عصاره Bone+B تیمار شدند.

از نرمال سالین و هیدوژن پراکساید به ترتیب به عنوان کنترل منفی و مثبت استفاده شد. پس از انکوباسیون پلیت ها به مدت 3 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد 50 ماکرولیتر از هر نمونه با 50 ماکرولیتر از آگارز محلول، مخلوط شده و از سوسپانسیون به دست آمده بر روی اسلاید مخصوص تست Comet assay، گسترده تهیه شد.

اسلاید ها پس از دو نوبت شستشو توسط 1XTBE به مدت 10 دقیقه الکتروفوز شده و در نهایت پس از فیکساسیون، خشک شدن و رنگ آمیزی اسلاید ها با اتیدیوم بروماید، توسط میکروسکوپ فلورسنت مشاهده شدند.

یافته ها:

نتایج تست Comet assay به صورت میانگین طول دم و سرم DNA متعاقب تیمار سلول ها توسط عصاره Bone+B اندازه گیری شده و توسط تست های آماری Dunnet s post hoc وone-way ANOVAT، unpaired Student s T مورد ارزیابی قرار گرفتند. عصاره Bone+B  تغییرات معنا داری در مقایسه با گروه کنترل از خود نشان نداد و نتیجه تست Comet assay، در مقایسه با گروه کنترل، منفی شد.

نتیجه:

با توجه به بخش 3 از استاندارد 10993، ماده آزمون Bone+B  فاقد اثر ژنوتوکسیستی می باشد.

ارزایابی اثر تب زایی

هدف: بررسی اثر تب زایی Bone+B

مواد و روش ها:

برای بررسی اثر تب  زایی Bone+B ابتداد محلول نرمال سالین به پودر استخوان اضافه شده و برای مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شد.

سپس از محلول فیلتر شده به دست آمده برای تزریق به خرگوش استفاده شد. برای این منظور، یک خرگوش سالم و بالغ انتخاب شده.

30 دقیقه قبل از تزریق عصاره پودر استخوان، دمای بدن خرگوش توسط دماسنج دقیق که درون رکتوم خرگوش به عمق کمتر از 7/5 سانتی متر قرار گرفته بود. اندازه گیری شد.

این دما به عنوان دمای کنترل در نظر گرفته شد. سپس عصاره فیلتر شده پودر استخوانی از طریق ورید خرگوش به بدنش تزریق شده و دمای بدن خرگوش برای مدت زمان 1 تا 3 ساعت پس از تزریق به فواصل زمانی 30 دقیقه بررسی و ثبت شد.

 

یافته ها:

در هیج یک از نمونه های مورد بررسی، افزایش درجه حرارت رکتال خرگوش ها از حد آستانه تب زایی (0.5 درجه سانتی گراد) تجاوز نکرد.

نتیجه:

با توجه به <51> USP ماده آزمون Bone+B فاقد اثر تب زایی می باشد.

ارزیابی حساسیت زایی

هدف: بررسی اثر حساسیت زایی Bone+B

مواد و روش ها:

برای بررسی اثر حساسیت زایی Bone+B موش 10 تا از گونه NMRI توسط روش MEST به مدت 3 الی 4 روز به صورت (داخل پوستی و اپیدرمی) در معرض ماده آزمون قرار گرفتند. برای انجام تست MEST، (100میکرولیتر) از حداقل غلظت تحریکی ماده مورد آزمایش برای 4 ورز متوالی بر روی ناحیه از شکم موش به صورت موضعی قرار داده شد و 10 روز پس از تیمار آخر، میزان التهاب و قطر هر دو گوش موش ها در فواصل زمانی 24 الی 48 ساعت پس از انجام آزمایش میکرومتر اندازه گیری شد.

یافته ها:

باتوجه به حد آستانه برای مثبت در نظر گرفتن پاسخ حساسیت زایی (5%)، نتایج تست MEST مورد بررسی افزایش سایز موش از آستانه حد پذیرش تجاوز نکرد.

نتیجه:

با توجه به بخش 10 از استاندارد 10993، ماده آزمون Bone+B فاقد اثر حساسیت زایی می باشد.

ارزیابی تحریک زایی پوستی

هدف: بررسی اثر تحریک زایی پوستی Bone+B

مواد و روش ها:

برای بررسی اثر تحریک زایی Bone+B سه گروه 4 تایی از خرگوش های بالغ به عنوان گروه آزمون ، تحت آزمایش به روش های Single irritation و Repeated irritation قرار گرفتند.

برای هربار انجام تست، 4 خرگوش انتخاب شده و ناحیه پشتی سمت راست انتهایی و سمت چپ جمجمه ای خرگوش ها با عصاره حاصل حاصل از Bone+B در محلول نرمال سالین تیمار شد. مدت زمان تیمار برای تست Single irritation چهار ساعت و برای تست Repeated irritation سه روز متوالی در نظر گرفته شد. تحریکات پوستی درجه بندی شده و دردو دسته تشکیل اریتما و زخم بر روی پوست و تشکیل آدم قرار گرفتند.سپس با گذشت 1،24،48،و 72 ساعت پس از تیمار ، واکنش های پوستی گروه آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت و امتیازات به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها:

با توجه به حد آستانه برای مثب در نظرگرفتن پاسخ تحریکات پوستی، هیچ یک از نمونه های مورد بررسی، از آستانه حد پذیرش تجاوز نکرد.

ارزیابی سمیت دوزهای مکرر

هدف: بررسی سمیت سیستمیک Bone+B

مواد و روش ها:

برای بررسی اثرات سمیت سیستمیک پودر استخوان Bone+B، از 40 رت سالم، بالغ و با منشا شده استفاده شد.

برای انجام تست، حیوانات به صورت تصادفی 4 گروه 10 تایی گروه بندی شدند. عملکرد ماده مورد آزمایش ممکن است سبب ایجاد تغییر در میزان آب و غذای مصرفی و وزن بدن حیوانات مورد آزمایش شود.

به همین علت، وزن همه حیوانات به صورت انفرادی 24 ساعت قبل از تزریق عصاره Bone+B اندازه گیری شد. تمامی حیوانات یکبار در هفته در طول دوره مدت 45 روزه مطالعه در معرض دوز مناسب ماده مورد آزمایش قرار گرفتند.

همچنین در زمان مطالعه سمیت مکرر دوز ها، تغییرات وزن بدن، مشاهدات کلینیکی و پاتولوژی، آسیب های نامطلوب ، وزن اندام ها آسیب های بافتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین حیوانات بصورت روزانه تحت نظر بوده و هرگونه تغییرات رفتاری و بصری در حیوان پس از تزریق دارو، مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها:

مدت زمان مطالعه سمیت سیستمیک بر اساس بخش 11 استاندارد 10993، 45 روز در نظر گرفته شده است.

به طور کلی دوزی که سبب کاهش وزن 10% یا بیشتر وزن حیوانات شود، دوز سمی نامیده می شود، که پس از گذشت این زمان و باتوجه به نتایج به دست آمده، در هیچ یک از حیوانات، تغییر وزن حیوانات به میزان ذکر شده، مشاهده نشد. همچنین در ارزیابی نتایج مشاهدات کلینیکی و پاتولوژی، آسیب های نامطلوب، وزن اندام ها و آسیب های بافتی، هیچ گونه تغییر مشاهده نشد.

گونه تغییر غیر عادی علائم بالینی و حیاتی پس از مصرف و تزریق ماده مورد آزمایش در حیوانات مشاهده نشد.

نتیجه:

با توجه به بخش 11 از استاندارد 10993 و ارزیابی نتایج به دست آمده، ماده آزمون Bone+B فاقد اثر سمیت سیستمیک می باشد.

مطالعات حیوانی

ارزیابی عملکرد زنوگرافت Bone+B

هدف: بررسی عملکرد Bone+B در ترمیم آسیب هاای استخوانی

مواد و روش ها:

برای بررسی عملکرد Bone+B در ترمیم و القا استخوان سازی در محل آسیب بافتی از روش Implantion در مدل ضایعه استخوانی با اندازه مشخص در استخوان جمجمع ( Rat calvarial defect )  استفاده شد. برای این منظور Rat40 نر بالغ با وزن 25 گرم استفاده و به صورت تصادفی به دو گروه 20 تایی تقسیم شد.

Rat ها با استفاده از (10mg/kg) Xylazine و (40mg/kg) Ketamine بیهوش و پس از ایجاد برش بر روی پوست و کنار زدن پرده پری اوستئوم، به وسیله تره فاین یک شکاف دایره ای به قطر 8 میلی متر و ضخامت 1 میلی متر بر روی جمجمه Rat ها ایجاد شد.

در 20 Rat محل ضایعه با استفاده از Bone+B پر شد و در Rat 20 دیگر محل ضایعه با نمونه پودر استخوانی خارجی OCS-B به عنوان کنترل در Rat20 محل ضایعه با استفاده از Bone+B پر شد و در Rat20 دیگر محل ضایعه با نمونه پودر استخوانی خارجی OCS-B به عنوان کنترل گرافت شد.

هفته چهارم و هشتم پس از جراحی، تمامی Rat ها در معرض گاز کلروفرم گرفته و کشته شدند.

پس از مرگ نمونه بافتی از محل implantation تهیه شده و توسط Hematoxylin و Eosin رنگ آمیزی شدند.

پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B

یافته ها:

چهار هفته پس از Implantation در هر گروه مورد بررسی، در اطراف ناحیه پیوند سلول های استئوبلاست و رگ های تازه شکل گرفته، مشاهده شد.

8 هفته پس از انجام ایمپلنت، در هر گروه مرز بین استخوان میزبان و استخوان تازه شکل گرفته تقریبا به طور کاملازبین رفته است. میزان استخوان تازه تشکیل یافته در هر دو گروه به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

نتیجه:

با توجه به بخش 6 استاندارد 10993، اگرچه ترمیم استخوان در ناحیه جمجمه پس از 8 هفته کامل نمیشود و نیازمند زمان بیشتری است ولی نتایج حاصله در این مدت تاءید کتتده توانایی Bone+B در استخوان سازی و رگ زایی و همچنین شباهت با نمونه مشابه خارجی است.

 

ساخت ایران

 

قطر و حجم ذرات

1000-2000 یک سی سی, 250-1000 نیم سی سی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پودر استخوان زنوگرفت_Bone+B”