در تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.

پس از بلعیدن به پزشک مراجعه گردد.

تعداد در کارتن : ۲ عدد